PSKGNR - Manuál

Manuál verze 1.4; software verze 1.25
Tento manuál je obsažen v jednom souboru. Mužete použít funkci
Soubor | Uložit jako... ve Vašem prohlížeči pro uložení kopie ve Vašem počítači.

 

Obsah

Úvod

Rychlý start

Základní funkce

Formulář pro zadání volacího znaku

Funkce stavového pruhu

Použití maker

Znaky pro makra

Volitelná nastavení

Reference k nabídkám (menu)

Tipy pro pokročilé

Příklad souboru CQ

Příklady maker

Co v případě problémů

O autorovi WD5GNR

Podpora vývoje PSKGNR


Úvod

PSKGNR je 32 bitový program pro Windows, který spolupracuje s programem PSK31. Použití PSKGNR vyžaduje:

Tento manuál předpokládá, že jste přiměřeně seznámeni s Windows a s programem PSK31.

Rychlý start

Pro instalaci PSKGNR stáhněte z Internetu dva distribuční soubory ZIP. Rozbalte tyto soubory do jednoho adresáře a spusťte SETUP.EXE. Setup nainstaluje PSKGNR a ostatní potřebné soubory. Pokud se při instalaci objeví hlášení, že systémové soubory jsou "out of date", setup Vás požádá o restart Windows a znovuspuštění setupu. PSKGNR nijak nezmění váš program PSK31 ani ostatní soubory. Budete-li chtít přestat používat PSKGNR, jednoduše ho nespustíte - můžete dále používat Váš PSK31 tak, jak jste byli dosud zvyklí.

Po ukončení setupu můžete spustit program PSKGNR . Nejdříve budete muset nastavit volitelné možnosti. Zvolte Tools | Options a nastavte vaši volací značku a rozdíl mezi časem vašeho počítače a UTC. Také musíte určit cestu k vašemu programu PSK31 (zadejte úplnou cestu včetně celého jména programu, např.: c:\psk31\psk31sbw.exe).

Když už jste v nastavení Options, můžete se rozhodnout, jestli budete používat funkční tlačítka pro PSKGNR nebo pro PSK31. Pokud jste začátečníky v používání PSK31, mužete ponechat default nastavení. Pokud jste ale zvyklí dlouhou dobu používat funkční tlačítka PSK31, můžete zvolit Use PSK31 Function Keys. PSKGNR bude posílat programu PSK31 povely, odpovídající stisku tlačítek F1-F8, takže se nemusíte učit nové klávesnicové povely. DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: JESTLIŽE TUTO VOLBU ZAPNETE, K FUNKČNÍM TLAČÍTKŮM PSKGNR PŘIBUDE TLAČÍTKO CONTROL. Pokud máte tuto volbu zapnutou a v manuálu se píše "stiskněte F8", musíte ve skutečnosti stisknout Control+F8. Bude-li tato volba vypnuta, Control+F8 pošle povel F8 (ladící tón) do programu PSK31.

Po nastavení voleb vypněte a restartujte program, abyste se přesvědčili, že je vše nastaveno správně. Pokud chcete vyzkoušet používání PSKGNR, ponechte nejdříve transceiver vypnutý a zkoušejte bez vysílání do etéru.

Základní funkce

Po spuštění hledá PSKGNR spuštěnou kopii programu PSK31. Pokud ji najde, spojí se s ní. Pokud ji nenajde, spustí tento program a spojí se s ním. V každém případě spuštěním PSKGNR spustíte oba programy. Pak můžete posunovat okna obou programů a měnit jejich velikost tak, aby byly oba viditelné současně. Po nastavení oken zvolte Tools | Save Window Setup (PSKGNR také uloží nastavení obou oken při vypnutí programu, pokud ovšem nezavřete PSK31 dříve).

Používání PSKGNR je snadné. Jednoduše píšete vše, co chcete vysílat, do okna PSKGNR.. Chcete-li napsané odvysílat, stisknete F9 nebo kliknete na tlačítko Send. Na příjem přejdete stisknutím F10 nebo kliknutím na tlačítko Receive (připomínáme nutnost použití Control+F9 a Control+F1, pokud máte nastaven PSK31 function key option). Pokud chcete, můžete před stiskem F9 stisknout F10. Když poté stisknete F9, PSKGNR bude vysílat všechen text do F10 a pak přejde na příjem. Cokoliv napíšete po F10, to bude vysíláno až po dalším stisknutí F9. Když stisknete F10 pro přepnutí na příjem, uvidíte na obrazovce speciální znak ("\" je nastaven jako default) který indikuje přepnutí na příjem. PSKGNR tento znak nevyšle, je zobrazen pouze pro vaši lepší orientaci.

Pokud vše, co od programu potřebujete, je tento dopředný buffer, nemusíte se učit další vlastnosti programu. Můžete používat tlačítka na spodním okraji okna k vysílání vaší značky, času a data spojení nebo pořadového čísla spojení. Druhé tlačítko zleva vám umožní vysílání značky protistanice, pokud ji nastavíte (stiskem F12; jak uvidíte dále). Pro změnu značky nebo pořadového čísla klikněte pravým tlačítkem myši (nebo levým se Shiftem) na odpovídající tlačítko. Pokud nechcete tato tlačítka používat, zvolte Tools | Options a odstraňte zaškrtnutí políčka Show buttons.

Poznámka k možnosti editace napsaného textu: Pro změnu textu můžete použít obvyklé tlačítko backspace (zpětné mazání - označené šipkou doleva). Pokud ještě není text odeslán doPSK31, je tlačítko backspace používáno programem PSKGNR. Jinak je toto tlačítko používáno programem PSK31. Jiný způsob editace textu není umožněn. Můžete ještě využívat vlastností Windows - text na obrazovce můžete označit kurzorem nebo myší, zkopírovat do schránky (clipboardu), a pak přenést (vložit) jinam, a to buď opět myší, funkcí Edit | Paste v menu, nebo pomocí Control+V.

Funkční tlačítka v PSKGNR jsou programovatelná. Pokud si je nenaprogramujete jinak, můžete je používat v základním nastavení:

Tlačítko Popis funkce
F1 Volací znak protistanice DE váš volací znak
F2 Váš volací znak
F3 Volací znak protistanice
F4 Aktuální čas a datum
F5 Pořadové číslo spojení
F6 Zvýšení pořadového čísla (není vysíláno)
F7 Jméno operátora protistanice
F9 Vysílání textu
F10 Přepnutí na příjem (znázorněno jako \ v základním nastavení)
F11 Změna přijímaného kmitočtu PSK31
F12 Zápis volačky a jména protistanice s volitelným vyhledáním v databázi
Control+F1 Přepínání mezi BPSK a QPSK
Control+F2 Vypnutí automatického squelche
Control+F3 Zapnutí/vypnutí AFC
Control+F4 Zapnutí/vypnutí funkce Net
Control+F5 Ukončení vysílání programem PSK31
Control+F6 CW Identifikace
Control+F7 Vysílání sekvence CQ
Control+F8 Ladící tón
Control+F9 Vymazání vysílacího bufferu
Shift+F12 Zobrazení naprogramovaných funkcí a maker
Ins/Del Zvýšení/snížení přijímacího kmitočtu PSK31 po 1 Hz
Control+C Kopírování označeného textu do schránky
Control+V Přilepení textu ze schránky

Formulář pro zadání volacího znaku

Pokud navážete spojení, stiskem F12 si zobrazíte formulář pro zadání volacího znaku. Tento formulář vám umožní zaznamenání volačky protistanice a jména operátora, pokud ho znáte. Můžete stisknout také tlačítko Lookup Now a vyhledat informace o protistanici v databázi QRZ nebo nějaké podobné (použití této funkce vyžaduje mít připojení do Internetu nebo příslušný CDROM). Vyhledávání probíhá automaticky po uzavření formuláře, pokud kliknete na okénko Lookup check, nebo můžete vyhledávat kdykoliv s použitím tlačítka Lookup Now.

S použitím tlačítka Copy zkopírujete zapsanou volačku do schránky. To vám umožní snadný zápis do jiného programu, například do deníku, nebo její vyvolání a zapsání do textu pomocí Control+V na rozdíl od funkce F3.

Po zapsání nové volačky se automaticky vymaže předchozí jméno operátora, aby nemohlo dojít k nechtěnému špatnému oslovení.

Další funkce formuláře můžete nastavit po stisknutí tlačítka More. Volitelně můžete nastavit URL (Internetovou adresu) pro vyhledávací databázi, změnit volačku na velká písmena (někdy vhodné při rušení a špatném signálu) a nastavit vyhledávání jako automatické. Rovněž lze nastavit automatické kopírování volačky do schránky. PSKGNR si tato nastavení zapamatuje.

Formulář volačky můžete otevřít pomocí menu, tlačítkem F12 nebo kliknutím na místo pro jméno nebo volačku na stavovém řádku okna programu (viz dále). Také můžete použít kliknutí se Shiftem na druhém tlačítku zleva.

Počínaje verzí 1.22 můžete ponechat zobrazení formuláře pro zadání volačky na obrazovce trvale. Stiskněte More a označte políčko Palette mode. Je-li toto okénko zaškrtnuto, formulář zůstane na obrazovce, dokud ho sami nezavřete.

POZNÁMKA K DATABÁZI QRZ: Chcete-li používat QRZ CDROM, musíte mít ve vašem počítači soubor QRZ32.DLL (respektive jej musíte zkopírovat z vašeho QRZ CDROM do adresáře \WINDOWS\SYSTEM). Dále musíte umožnit vyhledávání na CDROM stisknutím More a v Lookup Data vybrat QRZ CDROM.

POZNÁMKA K DATABÁZI FLYING HORSE: Chcete-li používat Flying Horse CDROM, musíte mít ve vašem počítači soubor RACCD32A.DLL, buď v adresáři \WINDOWS\SYSTEM nebo v adresáři PSKGNR. Dále musíte umožnit vyhledávání na CDROM stisknutím More a v Lookup Data vybrat Flying Horse CDROM. Rovněž můžete změnit označení disku CDROM.

Funkce stavového pruhu

Na spodním okraji okna programu PSKGNR se nachází stavový pruh. Na něm je vlevo zobrazen aktuální čas (zvolte příslušnou časovou zónu v nastavení programu). V dalším okénku je zobrazena volačka protistanice. Kliknutím na okénko se zobrazí formulář pro zadání volačky. Kliknutím se Shiftem vymažete volačku a jmého operátora.

Vedle volačky je zobrazeno jméno operátora. Kliknutí na toto okénko otevře formulář pro zadání volačky s kurzorem na řádku pro jméno operátora. Kliknutím se Shiftem jméno vymažete.

Nápis TX v dalším okénku je při příjmu šedý, při vysílání zčerná. Pozor: pokud přejdete na vysílání povelem přímo v programu PSK31, PSKGNR tuto informaci nedostane. Okénko ukazuje pouze to, jestli PSKGNR ví, že jste v módu vysílání. Pokud nepoužíváte povely PSK31, nebude v tom žádný problém. Klikáním na toto okénko můžete přepínat mezi příjmem a vysíláním.

Následující okénko indikuje mód BPSK nebo QPSK. Klikáním na okénko přepínáte mezi těmito módy.

Poslední okénko ukazuje, jak dlouho vysíláte, pokud je tato funkce zvolena pomocí Show Elapsed Time v nastavení Status Bar.

Používání maker

Chcete-li používat přednastavená makra, stačí pouze stisknout příslušná funkční tlačítka. Tato makra můžete modifikovat nebo přidávat svá vlastní. Jeden způsob je zvolit nastavení Tools | Options. Ve druhé tabulce lze nastavit funkční tlačítka (nebo Control+F, jestliže jste zvolili používání tlačítek PSK31), a ve třetí můžete nastavit makra, vysílaná s použitím kombinace Shift+F.

Makra lze nastavovat také v tabulce Macro Pallete (z menu Tools). Tato tabulka ukazuje všech 20 maker. Můžete kterékoliv vybrat a modifikovat ve spodním řádku tabulky. Makro z tabulky lze rovněž vysílat jeho vybráním a stisknutím Send, nebo dvojklikem. Při vyslání makra se program přepne na hlavní obrazovku, ale tabulka zůstane viditelná.

Stisknutím Enter akceptujete editované makro, stisknutím Esc zrušíte provedenou změnu. Změnou dalšího makra potvrdíte změnu předchozího. PSKGNR vysílá makra tak, jak jsou napsána v tabulce, pokud tedy nepotvrdíte změnu, bude vysláno původní makro.

Tabulka maker má dvě volitelná nastavení. Volba Expand způsobí otevírání tabulky v rozšiřující se podobě, kdy se nezobrazují prázdné řádky, volba Auto Show umožní otevření tabulky při každém spuštění PSKGNR. Tabulku můžete zavřít kliknutím na značku X v pravém horním rohu.

Znaky pro makra

Každé makro (nebo textový soubor) může obsahovat několik následujících znaků. Poku byste je však jen jednoduše napsali na obrazovku, nebudou jako makra interpretovány:

^2 nebo ^M Vyšle váš volací znak (ME)
^3 nebo ^C Vyšle volací znak protistanice (CALL)
^4 nebo ^T Vloží čas (UTC) a datum (TIME/DATE)
^H Vloží pouze čas (UTC) (HOUR)
^5, ^S nebo ^# Vyšle pořadové číslo spojení (SERIAL NUMBER)
^6 nebo ^+ Zvýší pořadové číslo spojení o 1
^9 nebo ^X Vysílání (XMIT)
^0, ^R nebo ^\ Příjem (RECEIVE)
^N Vloží přechod na nový řádek (CR) (NEW LINE)
^G Pípnutí počítače (se zvukovou kartou neaktivní)
^? or ^W Jméno operátora protistanice (je-li nastaveno) (WHO)
^^ Vyšle jeden znak ^ (nelze použít klávesnici)

Volitelná nastavení

PSKGNR má mnoho volitelných nastavení. Zde je jejich přehled:

Path Úplná cesta k programu PSK31 (SBW nebo EVM). Použijte tlačítko ... pro nalezení programu
Offset to GMT Rozdíl mezi místním časem a UTC/GMT/z
Time Zone Nastavení znaku za časovým údajem
Callsign Váš volací znak
Launch Delay Nastavení času v ms, po který čeká PSKGNR na spuštění PSK31
Remember PSK31's position Uložení a obnovení polohy okna PSK31
Show elapsed time on status bar Zapnutí/vypnutí indikace délky vysílání
Lookup callsigns via Internet Spuštění prohlížeče Internetových databází
Convert 0 to O Konverze normální 0 na přeškrtnutou
Show buttons Zobrazení tlačítek na spodním okraji okna
Clear Window Positions Použití pro výmaz "špatně" uložené polohy okna (není trvale zvoleno)
Close PSK31 with PSKGNR Ukončení PSKGNR ukončí i běh PSK31
Always use CW ID Při přechodu na příjem se vyšle CW identifikace
Use PSK31 FKeys PSKGNR použije F1 - F8 pro ovládání PSK31 a Control+F1 až F10 jako funkční tlačítka
Send Arrow keys to PSK31 PSKGNR použije kurzorová tlačítka pro PSK31, nikoliv pro editaci
Word break mode Umožní nevysílat text, dokud není stisknut mezerník, Tab, CR nebo přepnuto na příjem
Macro palette/Callsign palette/Lookup window on start Zobrazí zvolená okna při startu programu
Rcv character Volba znaku pro označení přepnutí na příjem
Set Font Volba textového fontu a barvy
SetColor Volba barvy pozadí

Reference k nabídkám (menu)

File | Exit Ukončení programu
Edit | Copy Kopírování výběru do schránky
Edit | Paste Vložení obsahu schránky
Xmit | Serial Number Vyslání pořadového čísla
Xmit | Set Partner's Call Nastavení volačky a jména protistanice (ne připomenutí), jinak: kliknutí pravým tlačítkem myši na druhé tlačítko
Xmit | File Vyslání textového souboru
Xmit | Clear Buffer Vymazání obsahu vysílacího bufferu a okna (obsah může být stále vysílán z PSK31)
PSK31 | * Vyslání odpovídajícího povelu do PSK31 (okamžitě)
Tools | Set Serial Number Počáteční nastavení pořadového čísla
Tools | Increment Serial Number Přičtení 1 k pořadovému číslu
Tools | Launch/Find PSK31 Window Je umožněno jen v případě, že program ztratí cestu k PSK31
Tools | Macro Palette Umožnění editace a vysílání maker ze seznamu
Tools | Save Window Setup Uložení polohy a velikosti oken
Tools | Options Volitelná nastavení
Help | Manual Zobrazení tohoto manuálu v prohlížeči
Help | About Základní informace o programu
Help | Homepage Zobrazení domácí stránky PSKGNR
Help | E-mail WD5GNR Zaslání E-mailu autorovi programu

Tipy pro pokročilé

 • @c:\texty\info.txt
 • Příklad souboru CQ

  Tento soubor přepne na vysílání, použije vaši volačku, vloží datum a přepne na příjem. Můžete jej použít jako makro "@c:\pskgnr\cq.txt".

  ^9CQ CQ CQ de ^2 ^2 ^2
  CQ CQ CQ de ^2 ^2 ^2
  CQ CQ CQ de ^2 ^2 ^2
  ^4
  K

  ^0

  Příklady maker

  Makro Příklad výsledného textu
  ^C de ^M KB5ZO de WD5GNR
  ^C ur #^# ^+ de ^M BK KB5ZO ur #0005 de WD5GNR BK- (zvýší S/N na 0006)
  ^C (^W) de WD5GNR (Al) WD5DAX (John) de WD5GNR (Al)
  ^N^\^N Přepne na příjem s vložením nového řádku před a po přepnutí
  @c:\txtfiles\brag.txt Vyšle brag.txt

  Co v případě problémů

  V případě problémů s programem můžete kontaktovat autora. Sdělte, jaký operační systém (Windows 95, 98, NT) a jaké verze programů PSKGNR a PSK31 používáte. Ostatní detaily (velikost paměti atd.) jsou vítány. Můžete poslat E-mail z menu Help nebo na adresu alw@al-williams.com. Uvědomte si, že program je dělán ve volném čase, takže autor vám zkusí pomoci, ale může to chvíli trvat.

  O autorovi WD5GNR

  Autorem tohoto programu je Al Williams, WD5GNR. Je znám jako autor sloupků C++ ve Visual Developer magazine (www.coriolis.com) a Java ve Web Techniques (www.webtechniques.com). Je rovněž autorem několika publikací, jako DOS 6: A Developer's Guide nebo MFC Black Book. Současně vlastní konzultační firmu AWC v oboru programování mikroprocesorů. Pokud máte zájem o bližší seznámení s autorem a jeho prací, navštivte jeho Internetovou stránku http://www.al-williams.com.

  Podpora vývoje PSKGNR

  Někteří uživatelé by rádi podpořili vývoj tohoto programu. Autor nechce za tento program žádnou finanční odměnu. Pokud chcete a máte možnost něco udělat, doporučuje vám podpořit dětskou nemocnici St. Jude's Children's Research Hospital, kde se léčí děti (často bez finančních prostředků), nemocné na leukémii a rakovinu. Autorův otec na leukémii zemřel a tento ústav jím byl podporován. Leukémie je velmi těžká nemoc pro každého, ale zvláště pro děti. Neposílejte peníze autorovi, ale přímo ústavu. Informace naleznete na adrese www.stjude.org. Pokud chcete, můžete tak učinit jménem památky pana Cecila Williamse, ale je to jen vaše věc. Autor za případnou pomoc děkuje.