MOON Positions as fuction of Longtitude (W6/PA0ZN)

Moon Positions as a function of Longtitudes:
Positions are shown for:
60.00 N. ( top )
60.00 S. ( bottom )

0.00
10.00 W
20.00 W
30.00 W
40.00 W
50.00 W
60.00 W
70.00 W
80.00 W
90.00 W
100.00 W
110.00 W
120.00 W
130.00 W
140.00 W
150.00 W
160.00 W
170.00 W
180.00 W
170.00 E
160.00 E
150.00 E
140.00 E
130.00 E
120.00 E
110.00 E
100.00 E
90.00 E
80.00 E
70.00 E
60.00 E
50.00 E
40.00 E
30.00 E
20.00 E
10.00 E


Return to Top Page